การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ : กรณีศึกษาของโรงพยาบาลสระบุรี

หมวดหมู่งานวิจัย 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
01 June 2013
Default image
ให้คะแนน
ยังไม่มีการให้คะแนน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ 17 ครั้ง
Default image
- bytes
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
358

งานศึกษานี้มีวัตถุประสงค์หลักสองประการ

ประการแรกคือ  เพื่อทำความเข้าใจถึงสาเหตุของการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการในโรงพยาบาลสระบุรี ในช่วงปี พ.ศ. 2547-2551
ประการที่สองคือ เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการจ่ายตรงโรคเรื้อรัง 4 โรค ที่มีต่อค่าใช้จ่ายและจำนวนครั้งการมาใช้บริการของผู้ป่วยนอกระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการของในโรงพยาบาลสระบุรี

จากการศึกษาพบว่า

ในช่วงปี พ.ศ. 2547-2548 ซึ่งเป็นช่วงสองปีแรกของโครงการจ่ายตรงโรคเรื้อรัง 4 โรค การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายรวมส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายต่อหัว ซึ่งอาจตั้งข้อสงสัยได้ว่าอาจมีการใช้ทรัพยากรโดยเฉพาะยารักษาโรคเรื้อรัง 4 โรคในลักษณะฟุ่มเฟือยอย่างแพร่หลายในช่วงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี พ.ศ. 2549-2551 ซึ่งเป็นช่วงที่โครงการจ่ายตรงโรคเรื้อรัง 4 โรคได้ถูกพัฒนาไปเป็นโครงการจ่ายตรงเต็มระบบแล้ว สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายกลับมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนคนไข้มากกว่าการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายต่อหัว ข้อค้นพบดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าโครงการจ่ายตรงเต็มระบบสามารถดึงดูดให้ผู้ป่วยมาใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้เนื่องจากผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 4 โรคจำนวนมากได้เข้าโครงการจ่ายตรงไปก่อนแล้ว ประกอบกับค่าใช้จ่ายต่อหัวในช่วงปี พ.ศ.2549-2550 เพิ่มขึ้นในอัตราต่ากว่าช่วงโครงการจ่ายตรงโรคเรื้อรัง 4 โรค ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเชื่อว่าปัญหาการใช้ทรัพยากรฟุ่มเฟือยในส่วนของผู้ป่วยที่เข้าโครงการจ่ายตรงเต็มระบบ ไม่น่าจะรุนแรงมากเท่ากับกรณีของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 4 โรค ในการประเมินผลกระทบของโครงการจ่ายตรงโรคเรื้อรัง 4 โรค ที่มีต่อค่าใช้จ่ายและจำนวนครั้งการมาใช้บริการของผู้ป่วยนอกระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการในโรงพยาบาลสระบุรี ใช้วิธีการทางเศรษฐมิติที่เรียกว่า Differences-in-Differences (DD) ผลการศึกษาพบว่าโครงการจ่ายตรงโรคเรื้อรัง 4 โรคมีผลทำให้ค่าใช้จ่ายต่อหัวและจำนวนครั้งการมาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยโครงการจ่ายตรงมีผลทำให้จำนวนครั้งเพิ่มขึ้น 1.9 ครั้ง ต่อคนต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ18 ของจำนวนครั้งเฉลี่ยก่อนเข้าโครงการ ในขณะที่ค่าใช่จ่ายรวมในรอบ 6 เดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.4 ของค่าใช่จ่ายเฉลี่ยในก่อนเข้าโครงการ