การประชุมวิชาการระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่1 พ.ศ.2553 ข้อมูลสุขภาพเข้มข้น สุขภาพชุมชนเข้มแข็ง

หมวดหมู่งานวิจัย 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
01 January 2010
Default image
ให้คะแนน
ยังไม่มีการให้คะแนน
จำนวนผู้อ่าน
100

การประชุมวิชาการระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2553 “ข้อมูลสุขภาพเข้มข้น สุขภาพ ชุมชน เข้มแข็ง” วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์วงการสาธารณสุขไทย ที่มีการระดมประสบการณ์ แนวคิด นวัตกรรม ด้านระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพของประเทศ เพื่อการขับเคลื่อนระบบสุขภาพให้เข้มแข็ง และนำพาสังคมสู่สุขภาวะ

การประชุมวิชาการครั้งนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบข้อมูลและการใช้ข้อมูลสุขภาพในระดับพื้นที่ เนื่องจากเล็งเห็นว่าพื้นที่ตั้งแต่ระดับเขต จังหวัด อำเภอ ตำบล รวมถึงสถานพยาบาลในพื้นที่ คือยุทธศาสตร์สำคัญของการนำข้อมูลไปสู่การใช้ประโยชน์ และส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชน โดยมีอีกเงื่อนไขที่สำคัญก็คือการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลระดับพื้นที่กับระดับชาติ ซึ่งเป็นตัวแปรหลักที่ต้องหาทางเลือกที่เหมาะสม ที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน และมีความซ้ำซ้อนของการจัดเก็บข้อมูลน้อยที่สุด การประชุมวิชาการครั้งนี้จึงนับเป็นเวทีสำคัญ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหาร นักวิชาการ บุคลากรสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนถิ่น องค์ภาคประชาชน ภาคีสร้างเสริมสุขภาพในระดับพื้นที่ และหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลสุขภาพในส่วนกลาง ร่วมกันประสานพลังความรู้และความคิด เพื่อสร้างสรรค์ทางออกให้กับประเด็นท้าทายต่างๆ ของระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ไปสู่ทิศทางใหม่ที่เข้มแข็ง และมีคุณค่าต่อชุมชนและสังคม โดยบทสรุปส่วนหนึ่งจะอยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ที่จะได้จากกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ในขั้นตอนสุดท้ายของการประชุม  

การประชุมวิชาการครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพของประเทศ ภายใต้เครือข่ายระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพไทย (Thai Health Information System Network: THINK) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนและสร้างสรรค์ความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพของประเทศ

คณะผู้จัดการประชุมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับพื้นที่และระดับชาติ ในการเชื่อมโยงความรู้และฉายภาพการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพไปสู่ทิศทางที่ชัดเจนและยั่งยืนต่อไป