ไฟล์วิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล พ.ศ. 2559

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2016-08-04 16:27
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล พ.ศ. 2559
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
คนไทยจำนวนไม่น้อยได้รับอันตรายจากการใช้สเตียรอยด์ในปริมาณมากหรือโดยที่ไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์...
จำนวนผู้อ่าน
535

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การพัฒนาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล พ.ศ. ๒๕๕๙

วันที่ ๑ - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๖ - ๗ ชั้น ๕ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

 

วิดิทัศน์เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

 

เอกสารประกอบการประชุม

วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.

การอภิปรายเรื่อง  ทิศทางอนาคตการดำเนินงาน RDU hospital

โดย       นพ.จักรกริช  โง้วศิริ             ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
             พญ.ปิยวรรณ  ลิ้มปัญญาเลิศ  รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

            ภญ.พรพิศ  ศิลขวุธท์            รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
           ทพ.ศิริเกียรติ  เหลียงกอบกิจ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
           ภญ.พรพิมล  จันทร์คุณาภาส  สำนักบริหารการสาธารณสุข

ดำเนินการอภิปรายโดย  ผศ.นพ.พิสนธิ์  จงตระกูล  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.

การอภิปรายเรื่อง  ผลงานความสำเร็จการดำเนินงาน RDU hospital และข้อเสนอแนะ
โดย รศ.นพ.สุรศักดิ์  ลีลาอุดมลิปิ  ประธานเครือข่ายกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
       ภญ.อุษณีย์  กิตติวงศ์สุนทร   เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เขตสุขภาพที่ ๑๐
       ภญ.นิสรา  ศรีสุระ              เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จ.ขอนแก่น
       ภญ.ดร.รุ่งทิวา  หมื่นปา       เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เขตสุขภาพที่ ๑
ดำเนินการอภิปรายโดย  ศ.นพ.ชัยรัตน์  ฉายากุล  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

๑๑.๓๐ - ๑๑.๕๐ น.

พิธีเปิด

๑๑.๕๐ - ๑๒.๓๐ น.

แถลงข่าว เรื่อง นโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล   

๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ประชุมกลุ่มย่อย

กลุ่มที่ ๑  พื้นฐานการพัฒนาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
วิทยากรกลุ่ม       ผศ.นพ.พิสนธิ์  จงตระกูล
                        ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน์  กาญจนรัตน์
                        ภก.ไตรเทพ  ฟองทอง

กลุ่มที่ ๒  การดำเนินการอย่างเป็นระบบตามกุญแจ P-L-E-A-S-E
วิทยากรกลุ่ม       ศ.นพ.ชัยรัตน์  ฉายากุล
                        ภญ.พาขวัญ  ปุณณุปุรต

วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.

การอภิปราย เรื่อง “ประสบการณ์การจัดการระบบยาเพื่อการใช้อย่างสมเหตุผลในระดับโรงพยาบาล ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภาพ”

โดย      ภก.เกษม  ฟั่นคำอ้าย  เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เขตสุขภาพที่ ๑
            
ภญ.วิชชุนี  พิตรากูล   โรงพยาบาลสมุทรสาคร และผู้เยี่ยมสำรวจของ สรพ.
            
ภญ.ศศิธร  เอื้ออนันต์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

รับประทานอาหารว่าง พร้อมชมนิทรรศการผลงานเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

การอภิปราย “สรุปบทเรียน และก้าวต่อไปของ RDU Hospital”

โดย         ผศ.นพ.พิสนธิ์  จงตระกูล      คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
              ทพ.ดร.วีระศักดิ์  พุทธาศรี    แผนงานวิจัยการใช้ยาอย่างสมเหตุผล สวรส.
               
ภญ.พาขวัญ  ปุณณุปุรต       โรงพยาบาลรามาธิบดี

ดำเนินการอภิปรายโดย  ดร.ภญ.พักตร์วิภา  สุวรรณพรหม   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑๒.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.

สรุปและอภิปรายทั่วไป

โดย  ศ.นพ.ชัยรัตน์  ฉายากุล และทีม

แสดงความคิดเห็น

Refresh Type the characters you see in this picture. กรอกตัวอักษรหรือตัวเลขที่คุณเห็น ถ้าไม่สามารถอ่านได้ให้ทำการโหลดหน้านี้อีกครั้ง (ข้อมูลที่คุณกรอกไว้อาจหาย)  Switch to audio verification.