เงื่อนไขในการส่งต้นฉบับ

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ยินดีรับพิจารณาต้นฉบับงานวิจัยและบทความวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งนี้บทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขหลักต่อไปนี้

  • ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่อื่นใดมาก่อนและไม่อยู่ในระหว่างส่งไปตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น (กรุณาแนบแบบยืนยันการขอตีพิมพ์ ดาวน์โหลดไฟล์ MS Words ได้ที่ http://ejournal.hsri.or.th/ คลิกที่ For authors (Publication Agreement Form)

  • แจ้งชื่อเรื่อง บทคัดย่อ ชื่อผู้เขียนพร้อมสังกัด (ในกรณีมีสองสังกัด กรุณาระบุเพียงที่เดียว) เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  • รายการเอกสารอ้างอิงต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด (หากเอกสารอ้างอิงมีต้นฉบับเป็นภาษาไทย ผู้เขียนต้องแปลเป็นอังกฤษ และเพิ่ม “(in Thai)” ท้ายรายการอ้างอิงนั้นๆ

  • ระบุผู้ติดต่อ (corresponding author) ในแบบยืนยันการขอตีพิมพ์

หากบทความที่ขอลงตีพิมพ์ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว กองบรรณาธิการจะปฏิเสธการตีพิมพ์โดยทันที คำแนะนำในการส่งต้นฉบับงานวิจัยและบทความวิชาการสามารถดาวน์โหลดได้จาก http://ejournal.hsri.or.th/ คลิกที่ For authors

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
7.76 KB
ดาวน์โหลด
24 ครั้ง