วิสัยทัศน์เป้าหมายและขอบเขต

วิสัยทัศน์

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข เป็นวารสารชั้นนำด้านการวิจัยระบบสุขภาพในระดับอาเซียน

เป้าหมายและขอบเขตของวารสาร

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข เป็นเครื่องมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนและยกขีดความสามารถในการผลิตและใช้ความรู้ด้านการวิจัยระบบสาธารณสุขในประเทศไทย อีกทั้งเพื่อสร้างมวลนักวิจัยระบบสาธารณสุขในระดับหน่วยบริการและองค์กร เนื่องจากกลุ่มบุคคลเหล่านี้มีบทบาทหลักในการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยนำเสนอเนื้อหาตาม 6 องค์ประกอบหลักของระบบสุขภาพ ได้แก่ กำลังคน การบริการ การเงินการคลัง สารสนเทศ ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีสุขภาพ และธรรมาภิบาล