ยุทธศาสตร์

“ผู้นำระบบวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายที่นำไปสู่สุขภาพของประชาชาติ”

วิสัยทัศน์ สวรส.

พันธกิจ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกและกระบวนการสร้างและจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนานโยบายที่นำไปสู่สุขภาพของประชาชาติ

เป้าประสงค์

 1. มีทิศทางการวิจัยด้านสุขภาพของประเทศ
 2. มีองค์ความรู้ที่เพียงพอและทันสมัยในการกำหนดนโยบายหรือการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชน
 3. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

 1. จำนวนและคุณภาพกลุ่มประเด็นการวิจัย (clusters) ด้านสุขภาพของประเทศ ตามลำดับความสำคัญ และจำนวน (ร้อยละ) ของประเด็นวิจัยที่ได้ไปดำเนินการวิจัย
 2. จำนวน (ร้อยละ) ของงานวิจัยของ สวรส. ได้นำไปใช้ในการกำหนดนโยบายหรือมาตรการสำคัญในการพัฒนาด้านสุขภาพ
 3. ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า (Cost-effectiveness) ของการบริหารงานวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การสร้างภาวะผู้นำในระบบวิจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ

มาตรการ

 1. กำหนดทิศทางการวิจัยด้านสุขภาพของประเทศ อย่างมีส่วนร่วมและมีลำดับความสำคัญ
 2. ผลักดันการดำเนินการตามทิศทางการวิจัยด้านสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การสร้างและจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ

มาตรการ

 1. สร้างและจัดการความรู้ในประเด็นวิจัยระบบสุขภาพที่มีลำดับความสำคัญสูง ให้มีมาตรฐานและมีส่วนร่วม
 2. เชื่อมโยงความรู้สู่การพัฒนาระบบสุขภาพ ให้ผู้ใช้งานวิจัยเข้าถึงได้ง่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยระบบสุขภาพ

มาตรการ

 1. พัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการบริหารจัดการงานวิจัยและนักวิจัยของ สวรส. และเครือข่าย
 2. พัฒนาความร่วมมือกับนานาชาติทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ในการวิจัยเชิงระบบสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนากลไกการบริหารจัดการวิจัยระบบสุขภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

มาตรการ

 1. มาตรการพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยของ สวรส. ให้มีประสิทธิภาพ
 2. พัฒนากรอบ/หลักเกณฑ์การรับทุนและความร่วมมือจากภายนอกและเครือข่าย
 3. ปรับกลไกการบริหารงานภายในองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล