โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รูปภาพอธิบายโครงสร้างของ สวรส.